تأمین تجهیزات برق و کنترل

تجهیزات تخصصی از برند معتبر

تأمین تجهیزات تخصصی برای پروژه­ ها همواره یکی از دغدغه ­های کارفرمایان و مشاوران محترم بوده است تا در عین لحاظ نمودن بهترین قیمت، کمترین انحراف از مشخصات فنی درخواستی وجود داشته و حتی گزینه­ های بهتر نیز توسط تأمین کننده پیشنهاد و تأمین گردد. داشتن روابط نزدیک با تأمین کنندگان داخلی و خارجی، دانش مهندسی و تجارب حاصل از پروژه ­های گذشته، شرکت آروند انرژی را در ارائه بهترین پیشنهادات و راه­ حل پروژه ­ها در قالب یک بسته قراردادی برای تأمین تجهیزات تخصصی برق و کنترل توانمند ساخته است.