آموزش - پشتیبانی

با توجه به اهمیت روزافزون آموزش و ارتقاء سطح دانش فنی، شرکت آروند انرژی آماده ارائه آموزش تخصصی مورد نیاز سازمان ها در قالب سمینار یا پکیج آموزشی می باشد.